Hiratsuka Niki
Dự án Thời gian Số tiền đóng góp Tình trạng
Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS 2017-07-12 21:23:45 1,000,000 đ
Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS
gửi bởi: Hiratsuka Niki
Hành trình thay đổi nhận thức về lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Việt Nam
60,000,000 đ (100 %)

60,000,000đ

36 người đóng góp

0 ngày còn lại

Gọi vốn thành công