Việt Nam Cổ phục

gửi bởi: Nguyễn Thanh Hiếu

Dự án phục dựng các trang phục truyền thống tiêu biểu và biểu trưng của Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử trải dài từ Lý đến Nguyễn.

15,550,000đ (10.37%)

150,000,000đ

16 người đóng góp

0 ngày còn lại

Việt Nam Cổ phục
gửi bởi: Nguyễn Thanh Hiếu
Dự án phục dựng các trang phục truyền thống tiêu biểu và biểu trưng của Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử trải dài từ Lý đến Nguyễn.
15,550,000 đ (10.37 %)

150,000,000đ

16 người đóng góp

0 ngày còn lại

Xem thêm