CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

May 31, 2019

                            

1. Nếu việc kêu gọi vốn thất bại:

  • Fundstart sẽ chịu trách nghiệm trả lại cho người góp vốn toàn bộ số tiền đã được đóng góp.

2. Nếu việc kêu gọi vốn là thành công nhưng Chủ Dự Án không thể hoàn thành được dự án:

  • Nếu khoản tiền đầu tư vẫn nằm trong tài khoản của Fundstart: Fundstart sẽ chịu trách nghiệm hoàn tiền cho Người Ủng Hộ.
  • Nếu khoản tiền đầu tư đã được chuyển đến Chủ Dự Án, Chủ Dự Án chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc hoàn tiền đầu tư cho Người Ủng Hộ. Nếu không thực hiện được hoặc nếu Chủ Dự Án có những vi phạm với hợp đồng đã ký trước, FundStart có quyền khởi kiện Chủ Dự Án.