Tiếc quá, bạn không thể đóng góp cho dự án vì đã hết thời gian gọi vốn mất rồi!
Về trang dự án