CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA QUA
CỔNG NAPAS
I. Danh sách các thẻ được chấp nhận thanh toán qua cổng NAPAS
STT
Ngân hàng
Dịch vụ
Cách thức nhận
Loại thẻ
Cách thức đăng ký
phát hành
đăng ký
OTP
Khách hàng đăng ký DV tại
VCB-
quầy GD. SMS Banking có
HT tự động gửi tin
Vietcombank
IB@nking và
thể đăng ký trên VCB-
1
Connect 24
nhắn OTP đến SĐT
SMS
IB@nking (nếu đã đký DV
đăng ký
Banking
này) hoặc tại ATM của
VCB
Thanh toán
HT tự động gửi tin
qua
Khách hàng đăng ký DV tại
2
Techcombank
F@st access
nhắn OTP đến SĐT
InternetBanki
quầy GD.
đăng ký
ng
Khách hàng sử dụng
Token /thẻ cào để
VIB Values
InternetBanki
Khách hàng đăng ký DV tại
lấy OTP hoặc sử
3
VIBank
Platinum
ng (VIB4U)
quầy GD.
dụng SĐT đã đăng
ký nhắn tin đến đầu
số ngắn để lấy OTP
Khách hàng đăng ký DV tại
quầy GD.
Hoặc qua kênh Internet
HT tự động gửi tin
Thanh toán
Banking/ SMS Banking
4
EximBank
V-top
nhắn OTP đến SĐT
trực tuyến
trong trường hợp khách
đăng ký
hàng đã đăng ký dịch vụ
Internetbanking/ SMS
Banking trước đó
MBank (NH
Khách hàng đăng ký DV tại
Khách hàng sử dụng
5
Active plus
Dịch vụ eMB
Qukn Đội)
quầy GD.
Token để lấy OTP
Khách hàng đăng ký DV tại
quầy GD.
HT tự động gửi tin
Thanh toán
6
Vietinbank
E-Partner
Hoặc đăng ký theo link dẫn
nhắn OTP đến SĐT
trực tuyến
trên cổng NAPAS:
đăng ký
https://www.vietinbank.vn/e
1
payment/onlineregist/
HT tự động gửi tin
Dịch vụ
Khách hàng đăng ký DV tại
7
HD Bank
HDCard
nhắn OTP đến SĐT
Ebanking
quầy GD.
đăng ký
Khách hàng đăng ký DV tại
quầy GD hoặc kích hoạt
365 Styles
tính năng thanh toán trực
HT tự động gửi tin
ACB (NH Á
Dịch vụ ACB
8
ACB2GO
tuyến trên Internetbanking
nhắn OTP đến SĐT
Châu)
online
của ACB trong trường hợp
đăng ký
khách hàng đã đăng ký dịch
vụ Internetbanking
Dịch vụ Mua
hàng trực
HT tự động gửi tin
Plus/Passpor
tuyến dành
Khách hàng đăng ký DV tại
9
Sacombank
nhắn OTP đến SĐT
tPlus
cho thẻ
quầy GD.
đăng ký
Plus/Passport
Plus
Dịch vụ
HT tự động gửi tin
NCB Home
Khách hàng đăng ký DV tại
10
NCBbank
thanh toán
nhắn OTP đến SĐT
Debit
quầy GD.
trực tuyến
đăng ký
Khách hàng
Thẻ mặc dịnh có tính năng
HT tự động gửi tin
chỉ cần đăng
M1, M-
11
Maritimebank
thanh toán trực tuyến.
nhắn OTP đến SĐT
ký mở loại
family
đăng ký
thẻ M1, M-
family
HT tự động gửi tin
Dịch vụ cổng
Khách hàng đăng ký DV tại
Advance
12
VietABank
nhắn OTP đến SĐT
thanh toán
quầy GD.
Card
đăng ký
trực tuyến
HT tự động gửi tin
VPBank
Khách hàng đăng ký DV tại
13
VPBank
nhắn OTP đến SĐT
Auto link
Internet
quầy GD.
đăng ký
Banking
Khách hàng đăng ký DV tại
Dịch vụ
quầy GD hoặc kích hoạt
thanh toán
HT tự động gửi tin
tính năng thanh toán trực
Mai /My
14
GPBank
trực tuyến
nhắn OTP đến SĐT
tuyến (GP.Bank Ecom) trên
Style
GP.Bank -
đăng ký
Internetbanking của GPB
Ecom
trong trường hợp khách
2
hàng đã đăng ký dịch vụ
Internetbanking
HT tự động gửi tin
Dịch vụ ngkn
Khách hàng đăng ký DV tại
15
Oceanbank
hàng trực
nhắn OTP đến SĐT
OJBCard
quầy GD.
tuyến
đăng ký
HT tự động gửi tin
NASB (NH
Dịch vụ True
Khách hàng đăng ký DV tại
BacABank
16
nhắn OTP đến SĐT
Bắc Á)
Ecommerce
quầy GD.
Card
đăng ký
OCB
Dịch vụ
HT tự động gửi tin
Khách hàng đăng ký DV tại
17
(NH Phương
Thanh toán
nhắn OTP đến SĐT
Lucky Card
quầy GD.
Đ{ng)
trực tuyến
đăng ký
HT tự động gửi tin
nhắn OTP đến
Dịch vụ
emai/SĐT đăng ký
Khách hàng đăng ký DV tại
18
DongAbank
Thanh toán
hoặc KH sử dụng
Thẻ đa năng
quầy GD.
trực tuyến
hunh thức lấy OTP
qua thẻ Matric của
NH
Khách hàng đăng ký DV tại
quầy GD hoặc kích hoạt
Dịch vụ
tính năng thanh toán trực
HT tự động gửi tin
19
ABBank
Thanh toán
tuyến trên Internetbanking
nhắn OTP đến SĐT
YouCard
trực tuyến
của ABB trong trường hợp
đăng ký
khách hàng đã đăng ký dịch
vụ Internetbanking
HT tự động gửi tin
nhắn OTP đến SĐT
NH
Dịch vụ
Khách hàng đăng ký DV tại
20
đăng ký hoặc KH sử
Thẻ ATM
Tiên Phong
eBank
quầy GD.
dụng hunh thức lấy
OTP qua Token
Khách hàng đăng ký DV tại
quầy GD hoặc kích hoạt
HT tự động gửi tin
NH Bưu điện
Đăng ký dịch
tính năng thanh toán trực
nhắn OTP đến SĐT
21
Liên Việt
vụ thanh toán
tuyến trên Internetbanking
Thẻ ATM
đăng ký hoặc email
(LPB)
trực tuyến
của LPB trong trường hợp
khách hàng đăng ký
khách hàng đã đăng ký dịch
vụ Internetbanking
3
Đăng ký dịch
NH TMCP
KH nhận OTP qua
Thẻ ATM
vụ
Khách hàng đăng ký DV tại
22
Sài Gòn - Hà
SMS/Thẻ Ma
Internetbanki
quầy GD.
Nội (SHB)
Solid Card
trận/Chữ ký số
ng
Đăng ký dịch
Khách hàng đăng ký DV
vụ
NH TMCP
Internet Banking tại quầy,
Thẻ ATM
Internetbanki
KH nhận OTP qua
23
Bảo Việt
sau đó đăng ký dịch vụ
ng và Thanh
SMS
(BVB)
thanh toán trực tuyến trên
toán trực
Internetbanking.
tuyến
NH Nông
Khách hàng đăng ký DV tại
Đăng ký dịch
nghiệp và
quầy GD Hoặc đăng ký theo
vụ Thanh
KH nhận OTP qua
Thẻ ATM -
24
phát triển
link dẫn trên cổng NAPAS:
toán hóa đơn
SMS
Success
Nông thôn (
https://ibank.agribank.com.v
online
Agribank)
n/ecom/
NH TMCP
Mặc định
Thẻ mặc dịnh có tính năng
KH nhận OTP qua
Thẻ S24 và
25
Đ{ng Nam Á
thanh toán
thanh toán trực tuyến.
SMS
S24++
( SeAbank)
online
Thẻ ATM
NH TMCP
Đăng ký dịch
SCB Link
Khách hàng đăng ký DV tại
KH nhận OTP qua
26
Sài Gòn (
vụ Internet
và các thẻ
quầy GD.
SMS/ Token
SCB)
Banking
đồng thương
hiệu
-
Đăng ký trên Internet
Thẻ ghi nợ
Đăng ký dịch
banking (với khách
nội địa (Thẻ
NH TMCP
vụ thanh toán
hàng đã sử dụng dịch
KH nhận OTP qua
Hoàng Sa-
27
Kiên Long
trực tuyến
vụ Internet banking)
SMS/ Token
Trường Sa,
(KLB)
Ecom
-
Đăng ký tại chi
thẻ liên kết
nhánh/phòng giao dịch
sinh viên…)
NH Liên
Đăng ký dịch
-
Khách hàng đăng ký
KH nhận OTP qua
28
Doanh Việt
vụ thanh toán
Thẻ ATM
DV tại quầy GD.
SMS/ Token
Nga ( VRB)
trực tuyến
Ngân hàng
Đăng ký dịch
đầu tư và
vụ Thanh
Khách hàng đăng ký DV tại
KH nhận OTP qua
29
phát triển
Thẻ ATM
toán hóa đơn
quầy GD.
SMS/ mật khẩu tĩnh
Việt Nam
online
(BIDV)
KH nhận OTP qua
Đăng ký dịch
-
Khách hàng đăng ký
SMS và nhập thêm
30
NH Nam Á
vụ thanh toán
Thẻ ATM
DV tại quầy GD.
ký tự từ mã xác thực
trực tuyến
được NH cung cấp
4
NH TNHH
Đăng ký dịch
-
Khách hàng đăng ký
KH nhận OTP qua
31
MTV Public
vụ thanh toán
Thẻ ATM
DV tại quầy GD.
SMS/ Token
Vietnam
trực tuyến
-
Khách hàng đăng ký
NH TMCP
Đăng ký dịch
Dịch vụ SMS sau đó
Đại Chúng
KH nhận OTP qua
32
vụ thanh toán
đăng ký dịch vụ thanh
Thẻ ATM
Việt Nam
SMS
trực tuyến
trực tuyến qua SMS
(PVCB)
hoặc tại quầy
Lưu ý: Khách hàng cần liên hệ với ngkn hàng phát hành thẻ để đăng ký chức năng thanh
toán trực tuyến. Nếu kh{ng đăng ký, thẻ sẽ kh{ng thanh toán được trên internet.
II. Quy trình thanh toán trực tuyến tại cổng thanh toán nội địa NAPAS
Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang Web của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn
hàng hóa, dịch vụ và chọn hunh thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa
NAPAS.
Bước 2: Nhập th{ng tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa NAPAS.
Sau khi chọn hunh thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa NAPAS, khách
hàng được chuyển tới cổng thanh toán nội địa NAPAS. Tại cổng thanh toán nội
địa NAPAS, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin thẻ theo yêu cầu của
NHPH.
5
Và chọn Thanh toán
Nếu th{ng tin thẻ ko hợp lệ, thẻ kh{ng đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo
lỗi và hiển thị th{ng báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa NAPAS.
Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
Nếu th{ng tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ
được chuyển tới trang xác thực OTP.
Bước 3: Xác thực OTP
3.1 Khách hjng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank
6
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet
banking
-
Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking
-
Nhập chuỗi hiển thị
Tích vào “T{i chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”.
Nhấn Thanh toán
OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB
7
Tại trang xác thực mật khẩu OTP, khách hàng nhập đúng số OTP ngkn hàng đã gửi đến
điện thoại của khách hàng và nhấn thanh toán.
8
3.2 Khách hjng dùng thẻ f@staccess của Techcombank
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
9
3.3 Khách hjng dùng thẻ VIB Values Platinum của VIB
Tại trang đăng nhập Internet Banking, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu
cầu
-
Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
-
Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
10
Khách hàng lựa chọn danh sách tài khoản thanh toán trong { “Hiển thị danh sách tài
khoản”, sau đó chọn “Bước tiếp theo” để tiến hành xác thực OTP.
Khách hàng chọn mục “Lấy mã OTP” để nhận OTP xác thực giao dịch. Ngoài ra, Khách
hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ
easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-
Gold4U, e-Diamond4U)
Sau đó, chọn “Xác nhận” để tiến hành thanh toán.
11
3.4 Khách hjng dùng thẻ V-top của EIB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu
-
OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
12
3.5. Khách hjng dùng thẻ của MB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu eMB: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB
-
OTP: Khách hàng được NHPH cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP
-
Số hiển thị
Nhấn Thanh toán
13
3.6 Khách hjng dùng thẻ của Vietinbank để thanh toán
Bước 1: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank.
Tại đky khách hàng nhập:
- Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
- Chuỗi ký tự được yêu cầu.
Tích vào nút "T{i chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank"
Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu d ng
một lần OTP.
Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu,
giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
14
Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng OTP
Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số
điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngkn hàng.
Nhấn Thanh toán.
15
3.7 Khách hjng dùng thẻ của HDbank để thanh toán
Khách hàng đăng nhập Internetbanking của HDB để thực hiện xác thực giao dịch thanh
toán
Khách hàng nhập:
-
Tên đăng nhập
-
Mật khẩu
16
-
Kết quả hunh xác nhận
Tại các giao diện tiếp theo, khách hàng thực hiện lấy OTP và nhập OTP xác thực GD
17
18
3.8 Khách hjng dùng thẻ của ACB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
19
3.9 Khách hjng dùng thẻ của Sacombank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
3.10 Khách hàng dùng thẻ của Navibank để thanh toán
Khách hàng nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị
20
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.11
Khách hjng sử dụng thẻ của MSB để thanh toán
21
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.12
Khách hjng sử dụng thẻ của VietA để thanh toán
Khách hàng được yêu cầu nhập OTP và chuỗi kí tự hiển thị để xác thực th{ng tin
thanh toán.
22
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.13
Khách hjng sử dụng thẻ của VPBank để thanh toán
23
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
24
3.14
Khách hjng sử dụng thẻ GPB để thanh toán:
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu giao dịch : Mật khẩu thanh toán trực tuyến + Mật khẩu OTP sẽ được
gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn
hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
25
3.15
Khách hjng sử dụng thẻ Oceanbank để thanh toán:
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Mật khẩu thanh toán trực tuyến
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
3.16
Khách hjng sử dụng thẻ BacAbank để thanh toán:
26
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
3.17
Khách hjng sử dụng thẻ OCB để thanh toán:
27
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
3.18
Khách hjng sử dụng thẻ DongAbank để thanh toán:
Tại trang VNBC, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mã số khách hàng
-
Số mật mã
28
Tại trang tiếp theo khách hàng nhập Mã xác thực (OTP)
-
Mã xác thực được gửi gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email hay
dãy số trên thẻ Matric (như đã đăng ký với ngkn hàng)
29
Xác nhận thực hiện GD
30
3.19
Khách hjng sử dụng thẻ ABBank để thanh toán:
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
31
3.20
Khách hjng sử dụng thẻ TPB để thanh toán:
Khách hàng đăng nhập Internetbanking của Tiephongbank
Giao diện Internetbanking của TPB hiển thị lại th{ng tin đơn hàng.
Khách hàng kiểm tra th{ng tin và chính xác nhận để tiếp tục thực hiện giao dịch
32
Khách hàng nhập OTP xác thực giao dịch thanh toán
Khách hàng nhận th{ng báo KQ giao dịch
33
3.21. Khách hjng sử dụng thẻ LienvietPostBank để thanh toán:
Khách hàng đăng nhập Internetbanking của Lienvietpostbank và thực hện xác thực giao
dịch thanh toán
Khách hàng kiểm tra tong tin đơn hàng, nhập:
-
Tên đăng nhập
-
Mật khẩu đăng nhập
Tại màn hunh tiếp theo, khách hàng nhập OTP và nhận kết quả xác thực OTP:
34
3.22. Khách hjng sử dụng thẻ SHB để thanh toán:
Khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internetbanking
35
Khách hàng nhập th{ng tin xác nhận GD (Mật khẩu GD/OTP)
36
3.23. Khách hjng sử dụng thẻ BVB để thanh toán:
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
3.24 Khách hjng sử dụng thẻ Agribank để thanh toán:
37
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
-
Nhấn Thanh toán
38
3.25 Khách hjng sử dụng thẻ SeAbank để thanh toán:
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
39
3.26 Khách hjng sử dụng thẻ SCB để thanh toán:
Khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internetbanking
Khách hang chọn Hunh thức nhận mã xác thực qua SMS hoặc Token và nhập thông
tin xác nhận GD.
40
3.27. Khách hjng sử dụng thẻ Kienlong bank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.28 Khách hjng sử dụng thẻ VRB để thanh toán
41
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.29 Khách hjng sử dụng thẻ BIDV để thanh toán
42
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu mật khẩu tĩnh (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
43
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
3.30
Khách hjng dùng thẻ ATM của Nam Á
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng), đồng thời nhập thêm 2 ký tự
theo chỉ định được lưu ý trong SMS. Ký tự này được NH cung cấp cho KH qua 1
bảng mã xác thực riêng cho từng khách hàng.
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
44
3.31. Khách hjng sử dụng thẻ VID Public để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3.32. Khách hjng sử dụng thẻ PVCB để thanh toán
45
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các th{ng tin theo yêu cầu:
-
Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua
SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngkn hàng)
-
Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Thanh toán
3. Màn hình thông báo giao dịch của khách hjng thực hiện thjnh công.
Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để th{ng báo th{ng
tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.
ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.
46
47